Rodo

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie znane jako „RODO”).

Wobec powyższego firma MAR-COM Marek Świtalski podaje następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem  Pani/Pana danych jest MAR-COM Marek Świtalski z siedzibą os. Orła Białego 13/10, w Poznaniu (kod pocztowy: 61-251),
tel.: +48 61 653 25 49,
adres e-mail: biuro@mar-com.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MAR-COM,
 • uzyskania dostępu do serwisu i jego zasobów (CRM Windykacja / CRM Rachunkowość),
 • odpowiedzi na przesłane wiadomości/zapytania,
 • zawarcia i wykonania umowy,
 • realizacji zamówienia lub usługi,
 • wystawiania faktur sprzedażowych,
 • rozpatrywania skarg i reklamacji,
 • przyjmowania i rejestracji faktur zakupowych,
 • odpowiedzi na oferty handlowe,
 • wewnętrznych celów administracyjnych, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania,
 • archiwizacji.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z MAR-COM – ( realizacja usługi lub zamówienia),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na MAR-COM – (np. wystawienie faktury),
 • prawnie uzasadniony interes MAR-COM – (marketing bezpośredni swoich produktów i usług),
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z MAR-COM przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie  wypełniania obowiązków prawnych  ciążących  na MAR-COM w związku z prowadzeniem, realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MAR-COM,
 • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MAR-COM przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania  danych osobowych lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez firmę MAR-COM są:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • partnerzy handlowi,
 • banki,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem: biuro@mar-com.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MAR-COM Marek Świtalski Orła Białego 13/10, 61-251 Poznań
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE L.2016.119.1)